Milieu

 

Hye Milieu neemt deel van taken van Bremcon over

Sinds 1996 is Bremcon een bedrijf gespecialiseerd in bodemsanering en grondrecyclage. In de toekomst willen wij u nog beter en efficiënter dienen door de synergie tussen ons dochterbedrijf Bremcon en Hye te maximaliseren. Voor hergebruik of reiniging van grond en andere minerale afvalstromen blijft Bremcon als bedrijf actief. De afdeling bodemsaneringsprojecten echter werd volledig ondergebracht onder Hye en zal in de toekomst Hye Milieu gaan heten. Door de jaren heen heeft Hye bij de uitvoering van grote waterbouwkundige werken voldoende vakkennis verworven om ook uw project tot een goed einde te brengen. Kwaliteit én dit tegen een voordelige prijs: twee sleutelelementen die Hye Milieu hoog in het vaandel draagt. Moederbedrijf Hye beschikt tevens over een eigen, uitgebreid machinepark wat onmiskenbaar zorgt voor een betere controle tijdens de werken.

Hye Milieu

De jarenlange industriële activiteit in België heeft onmiskenbaar zijn sporen nagelaten: onze bodem is op vele manieren en op vele plaatsen vervuild (verlaten industrieterreinen, oude stadsgasfabrieken, benzinestations, chemische wasserijen, ...). Het saneren van een grond- en grondwaterverontreiniging is dan ook een problematiek waar vele bedrijfs- en overheidsverantwoordelijken vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Bodemsanering is echter een complexe en veelzijdige materie ...

 

Met Hye Milieu  als saneringsaannemer neemt u een gespecialiseerde en ervaren partner onder de arm die van aanpakken weet en u op (pro-)actieve manier bijstaat bij het oplossen van uw bodemprobleem - of het nu gaat om ontgraving, drijf- en zinklaagverwijdering, grondwaterzuivering of in-situ sanering. Hye Milieu  is een kennisaannemer die meedenkt met de klant en die de kwaliteit van de uitvoering hoog in het vaandel draagt. Hye Milieu  past geen standaardoplossingen toe. Elke sanering is maatwerk teneinde het project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Vanuit deze bedrijfsfilosofie werkt Hye Milieu  graag in een projectteam. Uiteraard neemt Hye Milieu  ook vanuit gewone aanbestedingen saneringsprojecten aan zowel voor private als de overheid.

 

Milieukundige ontgraving

Het ontgraven van een verontreiniging is de snelste vorm van bodemsanering. De verontreinigde grond wordt onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en voor reiniging naar ons grondrecyclagecentrum afgevoerd.
Vaak moet rekening gehouden worden met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies. Hye Milieu  heeft ruime ervaring met het toepassen van stabiliserende maatregelen zoals dam- en Berlijnse wanden en diverse bekistingsystemen.

 

Grondwatersanering


In veel gevallen beperkt de verontreiniging zich niet alleen tot de grond maar is ook het grondwater gecontamineerd.
Hye Milieu  past een breed scala van (grond)waterzuiveringstechnieken toe zodat elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt kan aangepakt worden.

 

Drijf- en zinklaagsanering

Vaak komt boven op de grondwatertafel een laag puur product voor:
een drijflaag. Andersom zinken sommige verontreinigingen tot op een ondoordringbare grondlaag om zo een zinklaag vormen.
Door ontgraven, afromen in een open bouwput of een aantal specifieke pomptechnieken kunnen deze lagen verwijderd worden. 

 

In-situ sanering

De aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur maken afgraven soms civieltechnisch onmogelijk of financieel onhaalbaar. In dat geval kan in-situ sanering een uitweg bieden omdat de verontreiniging verwijderd wordt zonder grond af te graven. Alles gebeurt ondergronds. Met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen wordt de verontreiniging uit de grond en/of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem of biologisch afgebroken.

Een grondig inzicht in de opbouw en samenstelling van bodem en verontreiniging ter plaatse is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Met zelfontwikkelde laboratoriumtesten, modelleringen, simulaties en on-site pilootproeven kan Hye Milieu  de klant en zijn bodemsaneringsdeskundige
inzicht geven in de haalbare terugsaneerwaardes, de terugsaneringstijd en
het rendement van de verschillende saneringsvarianten.
Dit maakt het mogelijk heldere afspraken te maken omtrent uitvoeringsmethode en budgettering.

 

Technische Dienst

Hye Milieu  ontwikkelt, bouwt en onderhoudt haar eigen installaties. Ons landelijk opererend servicenetwerk zorgt voor een snelle opbouw op locatie en een adequate opvolging van het project.

 

Kwaliteit door maatwerk en continue innovatie

De kwaliteit van een sanering is afhankelijk van verschillende factoren.
Ruime ervaring, een goed geoliede technische dienst en continue ondersteuning vanuit ons eigen kenniscentrum zijn onze garanties voor een succesvolle bodemsanering.

 

 

Wat Hye Milieu  van haar concurrenten onderscheidt is haar kenniscentrum: een groep van experten in verschillende vakgebieden rondom bodemsanering die niet alleen de meest optimale saneringsoplossingen uitwerkt maar ook toegepast onderzoek en ontwikkeling als dagtaak heeft. Dit leidt tot continue innovatie op het gebied van beschikbare technieken.

 

Totaalaannemingen

Hye Milieu  neemt niet alleen de eigenlijke bodemsaneringswerken voor haar rekening. Ook alle aansluitende werkzaamheden zijn bij Hye Milieu  in goede handen: af- en opbraakwerken, tankreiniging en -verwijdering,
het heraanleggen van klinker-, asfalt- en betonverhardingen en bedrijfsvloeren, het installeren van nieuwe tanks of tankstations,
het herinrichten van garagewerkplaatsen, rioleringswerken, groenaanleg, ...
Hye Milieu combineert alle deelaspecten tot een krachtige totaaloplossing.
Op deze manier hebben de klanten van Hye Milieu  slechts één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden.

 

Referenties

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive